E-mail: info@domofire.sk | Tel: 0918130138

Záruka

Spoločnosť Domofire s.r.o. poskytuje na ním vyrábané produkty záruku2 roky od dátumu nákupu.

Spoločnosť Domofire s.r.o. poskytuje na ním predané výrobky, v závislosti od typu výrobku, záručnú dobu a garanciu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozornenie! Po doručení výrobku si zariadenie dôkladne prezrite. V prípade, že na zariadení nájdete akékoľvek poškodenie, neodkladne informujte o tom oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Domofire s.r.o. Poškodenie skla, zlomenie alebo prasknutie vložky ohniska, chýbajúce diely alebo príslušenstvo prijímame ako záručnú chybu len v prípade, ak tie boli po kúpe zariadenia neodkladne oznámené. Za neskôr vzniknuté poškodenia výrobca nezodpovedá, záruka sa na takéto chyby nevzťahuje, vzhľadom na to, že dôvod chyby vznikol po plnení.

Záruka sa vzťahuje na bezchybnú kvalitu materiálu korešpondujúcu s účelom, na odbornú inštaláciu, na bezpečné fungovanie, na kovové, resp. keramické diely (okrem tenkých vlásočnicových prasklín v glazúre), v prípade, že vzniknutý problém pochádza z výrobnej chyby. Garancia sa nevzťahuje na chyby skla, na chybu glazúry a náteru, na iné mechanické poškodenia, nedostatky, a vzťahuje sa len na chyby materiálu pochádzajúce z výroby.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré spôsobuje používanie zariadenia mimo jeho riadneho účelu, nedodržanie predpisov Návodu na používanie. Tieto chyby sú nasledovné:

  • Dymenie, nevhodné odovzdávanie tepla: Jeho dôvodom je používanie nevhodného komína alebo nevhodné pripojenie dymovodu, upchanie dymovodu, používanie palivového dreva s väčšou ako predpísanou vlhkosťou, výber nevhodného výkonu. Upozornenie! K vhodnému fungovaniu zariadenia je potrebný komín, ktorý je v súlade s príslušnými normami, predpismi, a je schopný zabezpečiť komínový ťah predpísaný v návode na použitie zariadenia! Skôr, než zariadenie uvediete do prevádzky si v každom prípade vyžiadajte odborný posudok o zhode komína! Za problémy vzniknuté z dôvodu nevhodného komína (napr. zariadenie dymí, alebo horenie nie je dokonalé) výrobca nezodpovedá, na chyby takéhoto charakteru sa záruka nevzťahuje.
  • Poškodenie vložiek ohniska: Časť našich zariadení má oceľové ohnisko vyložené šamotom alebo materiálom vermiculite, ktoré sa môžu poškodiť pri nevhodnom používaní: prehriatie, používanie nepovoleného paliva, paliva príliš veľkých rozmerov alebo väčšieho množstva, než je predpísané. Na vermiculite doskách môžu vzniknúť počas priebežného alebo každodenného používania krbu vlásočnicové trhliny, ktoré nemajú vplyv na fungovanie a účinnosť krbu, dosky dokonale plnia svoju funkciu (ochrana plášťa ohniska od priameho tepla) aj napriek vlásočnicovým prasklinám, tým ich výmena nie je odôvodnená až do uvoľnenia ohniska. Praskliny môžu vzniknúť od nešetrného nakladania palivového dreva, alebo v prípade prerušovaného používania, od vodnej pary vniknutej do porózneho materiálu vermiculite dosiek. Preto je praktické rozohrievať ohnisko pomaly, lebo vodná para vniknutá do vermiculite dosiek môže zapríčiniť v dôsledku rýchleho ohriatia vlásočnicové praskliny. To isté sa vzťahuje aj na deflektory vyhotovené tiež z vermiculite dosiek. Deflektor vďaka kvalite materiálu podporuje druhotné spaľovanie, lebo vďaka poróznemu povrchu je plameň v kontakte na väčšej ploche s viazaným kyslíkom.
  • Rozbitie skla: Teplo sklo nepoškodzuje, jeho poškodenie môže zapríčiniť len fyzická sila (nesprávna preprava, buchnutie dvierok, nadrozmerné palivo, atď.)
  • Poškodenie roštu alebo iných prvkov ohniska: Dôvodom môže byť prehriatie alebo nepovolené palivo. Pri používaní dvierok s pružinovým systémom dbajme na to, aby sa dvere pri otvorení nezabuchli – môže to poškodiť zatvárací systém.

Opotrebujúce sa komponenty nespadajúce pod garanciu (šamotové alebo vermiculite izolačné dosky, tesnenia, rošty, atď.) je možné objednať u našej firmy. Prosím, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom, náhradný diel Vám v každom prípade obstaráme.

V prípade zariadenia pre ústredné kúrenie, s vodným výmenníkom záruka je podmienená tým, že zariadenie musí uviesť do prevádzky odborník – kúrenár, čo je nutné potvrdiť aj na záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na prírodné katastrofy, ani na škody spôsobené neodbornou prepravou alebo skladovaním po prevzatí, vrátane skladovania či prevádzky na mokrých, parných miestach.

Záruka zanikne, ak do zariadenia zasiahne na to nespôsobilá osoba, bez povolenia výrobcu. Výnimku tvoria prípady, ak opravu môže vykonať aj osoba bez odborných znalostí, napr. ak náhradný diel zaslaný výrobcom vymení majiteľ zariadenia.